Tag Archives: beleid

Beter beeld van de Wmo-2015

De Wmo-piramide is een veelgebruikt beeld om aan te geven dat de basis bestaat uit Eigen Kracht, dat daarna mensen in hun eigen omgeving ondersteuning kunnen (moeten!) vinden … en dat daarna, voor een steeds kleiner wordende groep, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen pas in beeld komen (na een toelatingsprocedure).

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading Beter beeld van de Wmo-2015

Transformatie Sociaal Domein (3)

Leiderschap in de transformatie sociaal domein, of beter: verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, daar gaat dit stukje over. Hieronder zal ik, tegen de huidige trend in, uitleggen dat we management niet bij het grof vuil kunnen zetten. En dat ik het onderscheid dat sommigen maken tussen leiderschap en management onjuist vind, dat management juist altijd leiderschap impliceert. Maar eerst een samenvatting van de voorgaande berichten in deze reeks.

transformatie sociaal domein

Continue reading Transformatie Sociaal Domein (3)

Transformatie Sociaal Domein (2)

Het vorige bericht in deze reeks over de transformatie sociaal domein sloot ik af met de vraag: komt er na de revolutie van de transitie een periode van evolutie om ook echt te transformeren? Gaat men lokaal ook aan de slag om de juiste mensen (’professionals’) op de juiste plek te krijgen, de benodigde competenties te leren en als sociaal wijkteam gezamenlijk te leren van de altijd weerbarstige praktijk?

Het is, na acht maanden, te vroeg om deze vraag te beantwoorden, maar we kunnen wel signalen oppikken uit de praktijk. De eerste maanden na de transitie is er waarschijnlijk vaker over de gedecentraliseerde taken gesproken in de Tweede Kamer dan in de gemiddelde gemeenteraad. Ook zijn er tal van bewegingen om op landelijk niveau zaken vast te leggen in regelingen of kwaliteitskaders en te sturen via een landelijk plan van aanpak (bijvoorbeeld rond ‘verwarde personen’) en Stedelijk Kompassen 3.0 (beschermd wonen). Dat zouden we kunnen zien als centralistische stuiptrekkingen van het oude systeem en daarmee afdoen … als er lokaal tegelijkertijd ook echt iets aan het veranderen is, als we in de praktijk ook feitelijk kunnen waarnemen dat gemeenten in staat zijn om de veranderweg te vervolgen: via evolueren, improviseren en al doende leren. Welke signalen komen er uit de praktijk?  Continue reading Transformatie Sociaal Domein (2)

Over de brug met GGZ

In een gesprek met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, eerder deze week, bleek weer dat het rapport “Over de Brug” een belangrijke onderlegger is voor de veranderingen die de komende jaren zullen worden gerealiseerd in de GGz.

Overdebrug

Het is een uitgebreid rapport:

  • met veel informatie over de samenstelling van de doelgroep mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • met een beschrijving over wat de ondersteuningsbehoefte van deze doelgroep is en wat goede zorg voor deze groep inhoudt (met als basis de 3 dimensies van herstel);
  • met een heldere visie over de toekomst: minder zorgbehoeften, meer herstel.

Continue reading Over de brug met GGZ

Bouwstenen OGGz aanpassen?

Schermafbeelding 2015-05-27 om 11.34.28

10 jaar geleden hebben de 4 grote gemeenten de 12 bouwstenen van de OGGz geformuleerd in het document Kwetsbaar in de Grote Stad (zie plaatje en klik voor vergroting).

Wat ik me afvraag is dit:

  1. Is deze lijst van 12 bouwstenen nog bruikbaar, of moet deze (op onderdelen) aangepast worden?
  2. Welke onderdelen vragen verhoogde waakzaamheid (van
    beleidsmakers, hulpverleningsinstellingen en cliëntenvertegenwoordigers) in het licht van de decentralisatie van taken naar de gemeenten?

Hoor graag hoe men ‘in het veld’ hierover denkt!

Markt van wel en gezond zijn (2)

Boeiend om zo’n boek uit de (opkomende) no nonsens-tijd te herlezen. Maar het boek De Markt van Welzijn en Geluk van Hans Achterhuis is ook verwarrend, omdat de teksten zo uit de mond zouden kunnen komen van een hedendaags politicus die pleit voor bezuinigingen in het sociale domein en/of het versterken van de ’civil society’.

 

CivilSociety

 
Continue reading Markt van wel en gezond zijn (2)

De gesloten opnameafdeling GGz 2.0?

Er is een nieuwe website met de titel “Schizofrenie bestaat niet“. Het is een website met het doel om nuchtere en hoopvolle informatie te geven over psychosegevoeligheid aan iedereen die met een psychose te maken krijgt (en zijn omgeving).

Op deze website staan veel informatieve filmpjes. Een daarvan, met psychiater Laura van Goor, gaat over gesloten opname in de GGZ. In het gesprek wordt vooral duidelijk wat de gesloten afdeling allemaal niet kan … en dat er vooral gezocht moet worden naar andere oplossingen om herstel bij de cliënt te realiseren.   Continue reading De gesloten opnameafdeling GGz 2.0?

Steunend stelsel

Update 18 augustus 2015: 3 plaatjes aan het einde toegevoegd om het ‘gat’ tussen generalisten en specialisten te verbeelden.

Steunend stelsel

 

Met het boek Steunend Stelsel geeft Pieterjan van Delden een goed beeld van de veranderopgaven in het sociale domein in Nederland – de transformatie na de transitie, zogezegd. Het boek beschrijft drie sleutelopgaven voor gemeenten en partners:

  1. Uitbouwen van sociale netwerken van burgers;
  2. Creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur;
  3. Samenhang brengen in het totale aanbod.

Continue reading Steunend stelsel

Vooruit denken

In het vorige bericht op deze blog schreef ik al over het boek “De DSM-5 Voorbij!” van Jim van Os. Over de bureaucratisering in de GGz die een ondoordringbare tussenlaag heeft opgeleverd van DSM-5 diagnoses, NZa-prestaties, Zorgzwaartepakketten, enzovoorts. Van Os beschrijft genuanceerd hoe deze situatie is ontstaan. De medicalisering en daarmee de behoefte om ziekten te classificeren (via de DSM) speelt een belangrijke rol. Maar ook de mislukte introductie van marktwerking in de zorg – waarbij de overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders elk hun eigen rol/bijdragen hebben – is debet aan de ontstane situatie. Van Os wijst niet één oorzaak of schuldige aan, maar is wel heel duidelijk in het benoemen van de situatie, zoals:

 

“(…) voor nu wil ik volstaan met de conclusie dat terwijl de ziel uit de GGZ dreigt te verdwijnen sommige zorgverzekeraars claimen dat alles juist veel beter gaat. Verwarrend, maar wel a sign of times.” [p73]

Continue reading Vooruit denken