Samenwerking Organiseren

POORT-8

Realiseren van de voorgaande 7 punten Op weg naar Participatie en Herstel, vergt dat de vele betrokken partijen de samenwerking organiseren.

Ja, de cliënt is zelf verantwoordelijk. En ja, professionele hulpverleners zullen we meer ruimte geven om juist te handelen in het belang van het beoogde herstel van de cliënt. Maar dan nog, niemand zal alle gewenste hulp alleen kunnen geven … daarvoor is samenwerking nodig, met andere deskundigen/deskundigheden, met andere organisaties. Bovendien zullen de gewenste veranderingen niet vanzelf plaatsvinden – dat vergt enig organiseren.

De onderstaande lijst uit een recente onderzoeksrapport van de gemeente Almere [12] over de voortgang in het sociale domein, laat zien dat er nog een wereld te winnen is — zeker ook in de binnengemeentelijke samenwerking. [Klik voor vergroting]

Rapport_Almeren_over_W&I

Niemand kan dat alleen. Het vergt dat financiers (gemeenten en zorgverzekeraars), cliënten en hulpverlenende organisaties hierin samen optrekken en wij menen dat de financiers in de positie zitten om samen het voortouw nemen in dit proces van co-creëren en ruimte bieden voor leren en innoveren [13]. Het doel is flexibiliteit en maatwerk organiseren: individueel, lokaal en regionaal [14]. De voorgaande 7 punten (zie menubalk) geven daarbij de gewenste richting [15].

Noten

[12] Gemeente Almere, Tweede Monitor Sociaal Domein.

[13] Zie notitie Exit OGGz: dat is geen blauwdruk van bovenaf opgelegd, maar een ontwikkelprogramma voor verandering van onderop.

[14]  Samen optrekken kan het beste in regionaal verband, op het niveau van de 43 centrumgemeenten. Op dat niveau spelen ook andere ontwikkelingen. Op dit moment zijn beschermd wonen en maatschappelijk opvang op dit niveau georganiseerd. Voor beschermd wonen worden Stedelijke Kompassen 3.0 opgesteld. Ook de (eventuele) Taskforce EPA zal op regionaal niveau worden georganiseerd (zie bijvoorbeeld de LinkedIn pagina van het congres ‘Volwaardig burgerschap en psychiatrie‘ georganiseerd door de Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht.)

[15] En nu …? We horen het u denken … maar we herhalen: op deze plek geven we geen blauwdruk, gaan we niet pleiten voor een aanjaagteam, en verlangen we ook niet terug-naar-vroeger (recentralisatie). In eerste instantie willen we de discussie beginnen, zoals in de inleiding Participatie en Herstel  gesteld. Wat we verder gaan doen schetsen we in het volgende en laatste deel.

Zie ook

De reeks blogberichten over de transformatie van het sociaal domein:

  • Transformatie sociaal domein (1) met de stelling dat met alleen een ‘revolutionaire aanpak’ de transformatie in het sociaal domein niet gaat lukken. Dat er ook een evolutie van onderop nodig is.
  • Transformatie sociaal domein (2) met de stand van zaken in het sociaal domein (o.a. aan de hand van Hilhort & Van der Lans) en mijn idee over wat er nodig is voor de evolutionaire verandering (die nodig is om echt iets nieuws tot stand te brengen).
  • Transformatie sociaal domein (3) probeert nog scherper te benoemen wat er nodig is om anders te organiseren, dat we de manager niet bij het grof vuil kunnen zetten, maar dat leiderschap juist vraagt om ‘getting things done‘ (… en niet blijven hangen in visie).

>>> GA verder >>> POORT-9

<<< GA terug <<<   POORT-7

Organisaties bewegen door doen en door denken.