Financiering volgt Behoefte

POORT-5

Wij willen ook de financiering kantelen volgens het principe financiering volgt behoefte, om de gewenste samenwerking in de buurt te stimuleren en om

“dingen logisch en beheersbaar in te richten op basis van het public health model van zo goed mogelijke zorg voor zoveel mogelijk mensen”. [9]

Dat betekent sturen vooraf, via geografische budgetten [10] op basis van kennis over de samenstelling van de buurtpopulatie en epidemiologische [11] informatie over de aard en omvang van de problemen en hulpvraag in de buurt. Maar ook sturen achteraf, door bij te houden of we de gestelde doelen bereiken:

  • op individueel niveau, bijvoorbeeld door cliënten zelf het resultaat en de kwaliteit te laten toetsen;
  • op gebiedsniveau, door te monitoren of de buurt/wijk er in epidemiologische zin op vooruit gaat.

Dit geeft ons de mogelijkheid om het budget steeds zo goed mogelijk af te stemmen op het gebied of de buurt.

Noten

[9]  Van Os, J. (2014) De DSM-5 Voorbij — persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGz. Leusden: Diagnosis Uitgevers. p.202

[10]  “Populatiebekostiging betekent dat de zorgaanbieder(s) een bedrag krijgt (krijgen) per inwoner of verzekerde in zijn (hun) populatie, ongeacht of deze inwoner of verzekerde nu zorg gebruikt of niet. Het klassieke voorbeeld hiervan in Nederland is het abonnementstarief voor de huisarts: voor iedere ingeschreven patiënt ontvangt de huisarts een vast bedrag, hoe vaak een patiënt ook bij de dokter komt. Voor dit bedrag dient de integrale huisartsenzorg te worden geleverd. Dit stimuleert doelmatig werken, en met name preventiegericht werken: hoe gezonder de burger/patiënt, immers, hoe minder beroep er op de dokter zal worden gedaan.  (…) “Populatiebekostiging is ons inziens niet geschikt voor bekostiging van specialistische zorg in de tweede lijn, omdat de kostenhomogeniteit in de tweede lijn veel minder is dan in de eerste lijn. Hierdoor kunnen aanbieders eenvoudig hun resultaat verhogen door het afzien van dure vormen van zorg, met als groot risico onderbehandeling c.q. wachtlijsten.” KPMG (2013) Populatiebekostiging: waarom, wat en hoe? 

[11]  Epidemiologie betekent letterlijk “datgene wat er onder het volk is”. Het heeft de specifieke betekenis gekregen van “datgene wat er aan ziekte onder het volk is”. De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking. Bron: Wikipedia: epidemiologie.

Zie verder:

Blog over public mental health / maatschappelijke GGz elders op deze website.

 

>>> GA verder >>> POORT-6

<<< GA terug <<<   POORT-4

Organisaties bewegen door doen en door denken.